Dasar Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA)

ELS Language Centres (ELS) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan bagaimana kami mengumpulkan dan menangani maklumat peribadi anda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010. Harap maklum bahawa ELS boleh mengubah Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan memberitahu anda tentang pindaan tersebut melalui laman web kami atau melalui e-mel.

(1) Maklumat peribadi

1.1 Jenis maklumat peribadi

Maklumat peribadi bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan anda dan yang dikumpulkan atau diberikan kepada ELS untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian 2 di bawah.

Maklumat peribadi anda mungkin termasuk nama, maklumat hubungan, kepercayaan agama, maklumat perubatan, keputusan peperiksaan sebelumnya, rekod akademik, maklumat dalam format audio dan / atau video (termasuk suara, rakaman video, kamera litar tertutup ("CCTV") dan keselamatan rakaman), gambar (termasuk gambar) dan penjejakan lokasi / maklumat GPS.

1.2 Sumber maklumat peribadi

(i)  Pelajar atau calon pelajar: ELS mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung dari anda atau secara tidak langsung dari ibu bapa, penjaga dan / atau ejen pengambilan anda apabila anda, ibu bapa, penjaga dan / atau ejen pengambilan menghantar kami borang pertanyaan, permohonan dan / atau pendaftaran yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan hardcopies fizikal di tempat awam, seminar yang diadakan di sekolah dan / atau ketika anda, ibu bapa / penjaga dan / atau ejen pengambilan anda mengunjungi pusat kami. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan dari kuki melalui penggunaan laman web kami.

(ii)  Ibu bapa / penjaga pelajar kami atau bakal pelajar: ELS mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung dari anda atau secara tidak langsung dari anak / wad anda, ejen pengambilan pekerja apabila anda menghantar borang pertanyaan, permohonan dan / atau pendaftaran yang telah dilengkapkan kepada kami melalui pelbagai cara, termasuk hardcopies dalam talian dan fizikal di tempat awam, seminar yang diadakan di sekolah dan / atau semasa anda, anak / wad dan / atau ejen pengambilan anda mengunjungi pusat kami. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan dari kuki melalui penggunaan laman web kami.

(iii)  Pelanggan / pelanggan atau bakal pelanggan / pelanggan untuk produk, perkhidmatan, acara, persidangan, seminar dan / atau aktiviti pemasaran lain yang kami anjurkan: ELS mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung dari anda apabila anda menyatakan minat untuk dihubungi untuk acara dan aktiviti pemasaran tersebut (termasuk koleksi kad perniagaan melalui kaedah mangkuk ikan atau semasa acara sebelumnya yang dianjurkan oleh kami). Maklumat anda juga dapat dikumpulkan secara tidak langsung (contohnya, melalui direktori perdagangan / dalam talian) atau dari kuki melalui penggunaan laman web kami.

(iv)  Penjual, pembekal atau penyedia perkhidmatan: ELS mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung dari anda atau secara tidak langsung dari majikan atau agensi rujukan kredit anda semasa membuat tender untuk projek atau sebagai sebahagian daripada transaksi komersial. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan dari kuki melalui penggunaan laman web kami.

1.3  Maklumat peribadi wajib

Semua maklumat yang diminta dalam borang yang berkaitan wajib diberikan oleh anda kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sekiranya anda gagal memberikan maklumat wajib, kami mungkin tidak dapat memproses permintaan anda dan / atau memberikan anda perkhidmatan yang relevan.

(2) Tujuan mengumpulkan dan memproses lebih lanjut (termasuk mendedahkan) maklumat peribadi anda

(i)  Pelajar atau calon pelajar: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh ELS seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk pelbagai tujuan akademik, pendidikan dan pentadbiran, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses permohonan kemasukan anda dan selepas itu untuk memastikan penyediaan perkhidmatan akademik dan pendidikan berterusan kepada anda (termasuk mencatat butiran pengajian) dan menentukan pencapaian akademik anda;
 • untuk menyediakan perkhidmatan sampingan seperti permohonan visa dan perlindungan insurans sepanjang tempoh pengajian anda dengan kami;
 • untuk membantu anda dalam penempatan, magang atau keterikatan dengan pihak ketiga (di mana latihan, penempatan atau lampiran seperti itu diperlukan untuk menyelesaikan kursus anda);
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan yuran pengajian kami dan pembayaran lain yang berkaitan;
 • untuk menguruskan penggunaan kemudahan kami dan pengurusan acara kami seperti perpustakaan, kediaman, kemudahan pengkomputeran, tamat pengajian, alumni;
 • untuk mengendalikan pusat-pusat kami dengan cara yang selamat secara fizikal, selamat dan sesuai dengan keperluan kesihatan dan keselamatan;
 • untuk melakukan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan pelajar;
 • untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan peraturan ELS dalam menjalankan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara yang akan datang, promosi, iklan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik bagi anda *;
 • untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami disampaikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan / atau peranti anda; dan
 • untuk rekod dalaman ELS

Khususnya, kepercayaan agama diproses untuk tujuan pelaporan kepada Kementerian Pendidikan dan pihak berkuasa lain yang berkaitan. Maklumat perubatan diproses untuk membantu anda dalam pengajian di ELS.

(ii)  Ibu bapa / penjaga pelajar kami atau bakal pelajar: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh ELS seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk pelbagai tujuan akademik, pendidikan dan pentadbiran, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses permohonan kemasukan pelajar;
 • untuk menghubungi anda sekiranya berlaku kecemasan atau kemalangan;
 • untuk memberitahu anda tentang kemajuan pelajar, yuran pengajian kami dan pembayaran lain yang berkaitan;
 • untuk memberi perkhidmatan sampingan kepada pelajar seperti permohonan visa dan perlindungan insurans;
 • untuk melakukan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan pelajar;
 • untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan peraturan ELS dalam menjalankan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara yang akan datang, promosi, iklan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik bagi anda *;
 • untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami disampaikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan / atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman ELS.

 

(iii)  Pelanggan / pelanggan atau bakal pelanggan / pelanggan untuk produk, perkhidmatan, acara, persidangan, seminar dan aktiviti pemasaran lain yang dianjurkan oleh kami: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh ELS seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk tujuan komersial berikut:

 • untuk memberi anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami dan apa-apa tujuan sampingan dengannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara yang akan datang, promosi, iklan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik bagi anda *;
 • untuk meningkatkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh ELS;
 • untuk melakukan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan pengguna;
 • untuk memberitahu anda mengenai perubahan pada produk dan perkhidmatan kami;
 • untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami disampaikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan / atau peranti anda;
 • untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan peraturan ELS dalam menjalankan perniagaannya; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman ELS.

(iv)  Penjual, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh ELS seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk melaksanakan transaksi komersial yang anda minta, termasuk yang berikut:

 • untuk mentadbir dan memberi kesan kepada transaksi komersial;
 • untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial;
 • untuk tujuan penyiasatan dalaman, audit atau keselamatan;
 • untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan peraturan ELS dalam menjalankan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara yang akan datang, promosi, iklan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik bagi anda *;
 • untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami disampaikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan / atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman ELS.
 • Apabila anda telah menyatakan persetujuan anda untuk menerima kemas kini pemasaran atau promosi dari ELS, anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi tersebut pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan "berhenti berlangganan" yang disediakan dalam ledakan e-mel / sms e-mel ELS atau anda boleh menghubungi ELS pada butiran yang diberikan di Bahagian (6) di bawah.

(3) Pendedahan dan pemindahan maklumat peribadi (dalam atau luar Malaysia)

3.1 Entiti dalam ELS dan Syarikat Bersekutu

Maklumat peribadi anda yang diberikan kepada kami diproses oleh entiti (dalam atau luar Malaysia) dalam ELS dan Syarikat Bersekutu (termasuk syarikat berkaitan, anak syarikat, syarikat induk, syarikat bersekutu dan rakan penyumberan luar).

(i) akses ke maklumat peribadi anda terhad kepada kakitangan yang secara kontrak diminta untuk memproses maklumat peribadi anda sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing; dan

(ii) hanya maklumat yang diperlukan yang disampaikan kepada yang berkenaan

3.2 Kelas pihak ketiga

Maklumat peribadi anda mungkin diungkapkan atau dipindahkan ke pihak ketiga yang relevan (dalam atau luar Malaysia) seperti yang dikehendaki berdasarkan undang-undang, berdasarkan hubungan kontrak yang relevan (misalnya, di mana kami melantik penyedia perkhidmatan pihak ketiga) atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian (2 ) di atas (atau berkaitan langsung dengan tujuan tersebut).

Sekiranya terdapat kemungkinan penjualan, perniagaan, penjualan, pemerolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang berpotensi, dicadangkan atau yang sebenarnya ("Transaksi"), maklumat peribadi anda mungkin diperlukan untuk diungkapkan atau dipindahkan ke pihak ketiga sebagai akibat dari Transaksi . Anda dengan ini mengakui bahawa pendedahan dan pemindahan tersebut mungkin berlaku dan membenarkan ELS untuk menyampaikan maklumat peribadi anda kepada pihak lain dan penasihat / wakilnya.

(i)  Pelajar atau calon pelajar: Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas pihak ketiga berikut:

 • Kementerian Pendidikan, jabatan / agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Mana-mana orang yang kami terpaksa atau diminta untuk melakukannya di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada agensi yang berwibawa atau kerajaan;
 • Jabatan kerajaan asing, agensi kerajaan atau pihak berkuasa jika anda terdaftar dalam program bertauliah asing;
 • Jabatan imigresen Malaysia (termasuk agensi yang dilantik oleh jabatan imigresen Malaysia untuk menjalankan perkhidmatannya) sekiranya anda dikehendaki mendapatkan atau memperbaharui visa pelajar anda untuk tempoh pengajian anda dengan ELS;
 • Kedutaan asing (termasuk agensi yang dilantik oleh kedutaan asing untuk menjalankan perkhidmatan mereka) jika ELS membantu anda dalam permohonan visa anda sebagai sebahagian daripada prosedur pemindahan anda ke universiti asing;
 • Penaja anda termasuk ibu bapa / penjaga anda;
 • Rakan sejawat luaran kami yang menyediakan program pendidikan luaran, berkembar atau yang serupa;
 • Pihak ketiga yang memberi anda penempatan lampiran atau magang sebagai sebahagian daripada keperluan kursus anda;
 • Badan pengawalseliaan profesional atau undang-undang atau badan akreditasi yang berkaitan bergantung pada program atau keperluan kursus anda;
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang; dan
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat lain, agensi pelancongan, agensi pengambilan pekerja dan syarikat insurans ).

Setelah tamat pengajian, kami akan menyimpan ringkasan maklumat peribadi anda selama-lamanya untuk rekod kami. Maklumat hubungan anda akan ditambahkan ke pangkalan data alumni kami. ELS dan Syarikat Bersekutu mungkin akan menghubungi anda pada masa akan datang untuk memberi anda berita terkini yang mungkin menarik bagi anda termasuk peluang untuk berhubung dengan rakan sekelas lama anda dan membina rangkaian anda untuk pengembangan peribadi dan kerjaya. Sekiranya anda ingin memilih untuk tidak menerima maklumat terkini ini, pilih pilihan "berhenti berlangganan" yang disediakan dalam kemas kini e-mel yang dihantar oleh ELS. Harap maklum bahawa ELS tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

(ii) Ibu bapa / penjaga pelajar atau bakal pelajar kami: Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas pihak ketiga berikut:

 • Kementerian Pendidikan, jabatan / agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Mana-mana orang yang kami terpaksa atau diminta untuk melakukannya di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada agensi yang berwibawa atau kerajaan;
 • Jabatan kerajaan asing, agensi kerajaan atau pihak berkuasa jika anda terdaftar dalam program bertauliah asing;
 • Jabatan imigresen Malaysia (termasuk agensi yang dilantik oleh jabatan imigresen Malaysia untuk menjalankan perkhidmatannya) sekiranya pelajar tersebut dikehendaki mendapatkan atau memperbaharui visa pelajarnya untuk tempoh pengajiannya dengan ELS;
 • Kedutaan asing (termasuk agensi yang dilantik oleh kedutaan asing untuk menjalankan perkhidmatan mereka) jika ELS membantu pelajar dalam permohonan visa sebagai sebahagian daripada prosedur pemindahannya ke universiti asing;
 • Rakan sejawat luaran kami yang menyediakan program pendidikan luaran, berkembar atau yang serupa;
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang; dan
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, agensi pelancongan penasihat lain, agensi pengambilan dan syarikat insurans) .

(iii)  Pelanggan / pelanggan atau bakal pelanggan / pelanggan untuk produk, perkhidmatan, acara, persidangan, seminar dan aktiviti pemasaran lain yang dianjurkan oleh kami: Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas pihak ketiga berikut:

 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara dan penasihat lain);
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang;
 • Jabatan / agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri; dan
 • Mana-mana orang yang kita terpaksa atau diminta untuk melakukannya di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada pihak yang berwibawa atau pemerintah

(iv)  Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas pihak ketiga berikut:

 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat lain);
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang;
 • Jabatan / agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri; dan
 • Mana-mana orang yang kita terpaksa atau diminta untuk melakukannya di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada agensi yang berwibawa atau kerajaan.
 •  

(4) Laman web

4.1 Pautan ke laman web lain

Pautan ke laman web lain disediakan untuk kemudahan dan maklumat anda. Laman web ini mungkin mempunyai pernyataan privasi mereka sendiri, yang kami sarankan agar anda meninjau jika anda mengunjungi laman web yang dipautkan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan di laman web yang dipautkan atau penggunaan laman web ini.

4.2 Produk atau aplikasi yang dibolehkan lokasi

Produk atau aplikasi yang membolehkan lokasi menghantar maklumat lokasi anda kepada kami. Kami tidak menggunakan maklumat yang dihantar atau diberikan selain untuk memberikan perkhidmatan yang anda minta. Ciri berkemampuan lokasi dipilih dan anda mempunyai kawalan ke atas penyertaan anda dan boleh mematikan perkhidmatan ini pada bila-bila masa atau menyahpasangnya.

Beberapa aplikasi mudah alih akan menggunakan Google Analytics (atau alat serupa) untuk membantu kami melayani anda dengan lebih baik melalui produk, perkhidmatan, dan penyemakan aplikasi mudah alih yang lebih baik. Maklumat yang dikumpulkan ini tidak akan mengenali anda kepada kami. Akan tetapi, ini dapat memberi tahu kami secara anonim, perkhidmatan dan ciri mana yang paling banyak Anda gunakan dalam aplikasi, serta ciri jenis dan perkakasan, negara dan bahasa muat turun.

4.3 Kuki

Kuki boleh digunakan dalam pemprosesan maklumat anda. Kuki adalah fail teks yang dimasukkan ke dalam memori komputer dan / atau peranti anda oleh komputer kami. Salinan fail teks ini dihantar oleh komputer dan / atau peranti anda setiap kali berkomunikasi dengan pelayan kami. Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda. Kami juga dapat mengumpulkan maklumat berikut semasa lawatan anda ke laman web kami dan / atau nama domain yang memenuhi syarat dari mana anda mengakses laman web kami, atau sebagai alternatif, alamat IP anda:

(i) tarikh dan masa anda mengakses setiap halaman di laman web kami;

(ii) URL mana-mana laman web dari mana anda mengakses laman web kami (perujuk); dan

(iii) penyemak imbas web yang anda gunakan dan halaman yang anda gunakan

Beberapa laman web mungkin memerlukan anda memberikan sejumlah maklumat peribadi untuk menikmati perkhidmatan tertentu di laman web kami (kelayakan log masuk sistem, alamat e-mel dan hubungan, dll.). Maklumat peribadi ini hanya akan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja, iaitu untuk membalas mesej anda atau menyampaikan perkhidmatan yang diminta.

(5) Hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi

Anda berhak untuk mengakses, membetulkan atau mengubah data peribadi anda yang kami simpan dengan menulis kepada kami di alamat berikut: info@els.edu.my

Setelah pengesahan identiti anda, anda boleh:

 

a. meminta maklumat mengenai data peribadi anda;

b. usaha untuk membuat pembetulan atau mengedit data peribadi anda; atau

c. meminta untuk membatasi atau menghentikan pemprosesan data peribadi anda, tertakluk kepada syarat dan batasan di bawah undang-undang, syarat-syarat kontrak dan jangka masa yang sesuai. Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda memberikan persetujuan untuk memproses data peribadi anda oleh kami dengan cara seperti yang dijelaskan

(6) Membatasi pemprosesan maklumat peribadi, pertanyaan dan aduan selanjutnya

Sekiranya:

(i) anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai cara menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda;

(ii) anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut; atau

(iii) anda ingin membuat aduan berkenaan dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi: info@els.edu.my atau ELS masing-masing

(7) Konflik

Sekiranya terdapat percanggahan antara Notis Perlindungan Data Peribadi bahasa Inggeris ini dan Notis Perlindungan Data Peribadi Bahasa Malaysia yang sesuai, syarat-syarat dalam Notis bahasa Inggeris ini akan berlaku.

 

Klik di sini untuk versi Bahasa Malaysia

 

Dikemas kini: Mei 2017

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia